1.     Bendrosios nuostatos

1.1.   Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.10Z.lt el. parduotuvėje ir UAB „Slabados prekyba“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2.     Asmens duomenų apsauga

2.1.   Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.10Z.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2.   Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.10Z.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.     Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

4.     Pirkėjo teisės

4.1.   Pirkėjas turi teisę kilus neaiškumams, įvairiais klausimais kreiptis  el. parduotuvėje www.10z.lt skyrelyje „Kontaktai” nurodytais kontaktiniais duomenimis,

4.2.   Pirkėjas turi teisę nesibaigus garantiniui laikotarpiui grąžinti įsigytas prekes dėl priežasčių įvardintu el. parduotuvės skyrelyje  „Garantija”.

5.     Pirkėjo pareigos

5.1.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.   Pirkėjas už el.parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu arba grynaisais pinigais priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

5.3.   Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu info@10z.lt.

5.4.   Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6.     Pardavėjo teisės

6.1.   Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el.parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2.   Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el.parduotuvės veiklą.

6.3.   Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.10z.lt.

7.     Pardavėjo pareigos

7.1.   Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el.parduotuvės veikimui.

7.2.   Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-4 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus.

7.4.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8.     Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1.   Prekių kainos el. parduotuvėje www.10z.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos. Kainos nurodytos el. Parduotuvėje www.10z.lt galioja perkant internetu. Parduotuvėje prekių kainos gali neženkliai skirtis.

8.2.   Pirkėjas už el. parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu arba grynaisais pinigais priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

8.3.   Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes. Avanso suma sudaro 10-15% prekės kainos.

8.4.   Pirkėjas sutinka, kad jam pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina, Pardavėjas įsipareigoja pateikti analogišką prekę pirmine užsakymo kaina. Pirkėjui atsisakius šių sąlygų, Pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, bet kurios iš šalių iniciatyva.

9.     Prekių pristatymas

9.1.   Pirkėjas, užsakydamas prekes el.parduotuvėje www.10z.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą – pagrindinę parduotuvę adresu R. Kalantos g. 16, Kaunas arba gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu apie tai susitarus su Pardavėju pries atliekant užsakymą.

9.2.   Prekių pristatymas į pagrindinę parduotuvę adresu R. Kalantos g. 16 yra nemokamas.

10.   Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

11.   Nepaprastosios aplinkybės

11.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

12.   Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.

13.   Baigiamosios nuostatos      

13.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.